Opći uvjeti putovanja

1. Predmet ugovora

Predmet ovog Ugovora o putovanju i Općih uvjeta i uputstva za paket- aranžmane (dalje: aranžman) je uređenje međusobnih odnosa organizatora putovanja – turističke agencije SIDEWAYS d.o.o. (dalje: SIDEWAYS) i putnika (dalje: putnik) odnosno ugovaratelja putovanja u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa ovaj ugovor u korist treće osobe kao putnika. Ovaj Ugovor o putovanju poziva se i na objavljeni program putovanja koji sadrži sve potrebne podatke o putovanju odnosno aranžmanu. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik SIDEWAYS (ili djelatnik bilo koje druge tvrtke ovlaštene za prodaju aranžmana SIDEWAYS) i putnik te nakon što putnik u cijelosti uplati cijenu aranžmana ili dio cijene te nesporno osigura plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma. Ukoliko putnik nije u mogućnosti osobno potpisati ugovor, ugovor proizvodi pravne učinke tek kad SIDEWAYS primi cijeli ugovoreni iznos cijene aranžmana ili ako je to izričito ugovoreno, dio ugovorene cijene i dokumentaciju kojom se nesporno osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma. Putnik se za putovanje može prijaviti u poslovnicama SIDEWAYS i drugim ovlaštenim agencijama osobno, telefonom, internetom ili nekim drugim načinom daljinske komunikacije. Prilikom sklapanja ugovora putnik je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. Putnik jamči da je SIDEWAYS-u dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja te prihvaća sve zakonske obveze koje proizlaze iz ovog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa.

2. Rezervacije i plaćanje

Prilikom prijave, za potvrdu rezervacije, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (ukoliko u programu ili posebnom ugovoru / ponudi nije navedeno drugačije). Ostatak do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka putovanja ili se osigurava dokumentacija za nespornu naplatu ukupne cijene aranžmana. Ukoliko putnik ne ispuni svoju obavezu do najkasnije 21 dan prije polaska na put, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije.
Za sve rezervacije uključivo i rezervacije “na upit” (kada za aranžman u trenutku prijave putnika za određeno putovanje nema mjesta, ali ih je SIDEWAYS u mogućnosti osigurati dodatno) naplaćuje se naknada za troškove rezervacije u iznosu od 75 kuna (po ugovoru).U slučaju kada je do polaska na put preostalo manje od 21 dan za rezervaciju “na upit” uplaćuje se odgovarajući dio cijene aranžmana prema uvjetima iz članka 8. ovog ugovora.
Tako zatraženu rezervaciju „na upit“ SIDEWAYS se obvezuje obraditi u roku od 2 radna dana (subota se ne smatra radnim danom) i o učinjenom pismeno ili usmeno obavijestiti putnika. Ukoliko SIDEWAYS u navedenom roku ne obavijesti putnika o učinjenom ili nije u mogućnosti osigurati rezervaciju za zatraženi aranžman, kompletan iznos uplate bit će u cijelosti vraćen putniku. Ukoliko putnik ne prihvati zatraženu, a od strane SIDEWAYS-a potvrđenu rezervaciju, troškovi uplate se ne vraćaju uključujući i naknadu za troškove rezervacije.
Za potvrdu rezervacija po “Last minute” ponudama putnik je dužan odmah uplatiti iznos aranžmana u cijelosti ili osigurati nespornu naplatu cijelog iznosa aranžmana.

3. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni smještajni i drugi objekti u programima SIDEWAYS-a opisani su prema službenoj kategorizaciji zemlje u koju se putuje u trenutku objavljivanja programa. Naglašavamo da se lokalna kategorizacija smještajnih i drugih objekata u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom su lokalnih / državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. SIDEWAYS ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u programima SIDEWAYS-a važećim za navedeno putovanje, a koja je dana bilo od strane djelatnika SIDEWAYS-a ili neke treće osobe.
Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio smještajnu jedinicu ( sobu/apartman i sl. ) posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja. Smještaj je moguć u pravilu nakon 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za individualne dolaske vlastitim prijevozom u smještajne objekte nakon 20.00 sati potrebno je prethodno, a najkasnije 24 sata prije polaska na put o tome izvjestiti SIDEWAYS, ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen samim programom putovanja.

4. Cijene

Cijene aranžmana su objavljene u programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene navedene u programima SIDEWAYS bazirane su na osnovi posebnih ugovora s partnerima u zemljama u koje se putuje i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi te moguća razlika u cijeni usluge ne može biti predmet prigovora.
Organizator putovanja može predvidjeti da putnik određene usluge koje će se koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta od strane putnika, putnik mogući prigovor podnosi izravno izvršitelju usluge.
SIDEWAYS može, najkasnije 21 dan prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do povećanja cijene usluga koje čine aranžman, osobito povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.), povećanja cijene smještaja, a koje utječu na cijenu putovanja. U tom slučaju cijena aranžmana povećati će se recipročno povećanju cijene kalkulativnih elemenata na temelju kojih je formirana cijena. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 8%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene i u programu putovanja objavljene cijene u iznosu većem od 8%, putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem javiti SIDEWAYS-u u roku od 2 radna dana od zaprimljene obavijesti. U slučaju odustanka od putovanja, putnik nema pravo na naknadu štete. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi SIDEWAYS-u u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene i da će u zadanom roku i u skladu sa Ugovorom o putovanju doplatiti razliku u cijeni. Na zahtjev putnika SIDEWAYS se obvezuje u pisanom obliku odgovarajućom dokumentacijom dokazati razlog povećanja cijene.

5. Putni dokumenti, poštivanje propisa

Putnik koji se prijavljuje za putovanje mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan SIDEWAYS-a na njen zahtjev u odgovarajućem roku dostaviti sve potrebne podatke i dokumente potrebne za realizaciju putovanja u zemlje u koje se putuje. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze ili mu zahtjev za ishođenjem vize bude odbijen, smatrat će se da je putnik odustao od putovanja i u tom slučaju primjenjuju se uvjeti otkaza od strane putnika iz točke 8. ovog ugovora.
Putnik je dužan poštivati sve carinske, devizne i druge propise. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove, uz obvezu SIDEWAYS-a da će mu pomoći u okviru svojih mogućnosti da ih lakše pribavi. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, pridržavati se kućnog reda u smještajnim i drugim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj vjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, putnik odgovara za načinjenu štetu, a SIDEWAYS otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji ili na zahtjev prijevoznog osoblja.
Prilikom potpisivanja ugovora djelatnik SIDEWAYS-a će putnika upoznati sa izvorima informacija o zemljama u koje putnik putuje.Preporučujemo svakom putniku da se i osobno informira na web-stranicama ministarstva vanjskih poslova zemlje čiji je putnik državljanin. SIDEWAYS može uputiti putnika na izvor informacija ali niti na koji način ne preuzima odgovornost za posljedice koje bi uslijed nepoštivanja tih propisa mogle proisteći za samog putnika.
Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje SIDEWAYS, te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja prema ovom Ugovoru. SIDEWAYS otklanja svaku odgovornost za štetu koja bi proistekla iz nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili koje bi prouzročile nevaljale ili nevažeće putne isprave.

6. Putno osiguranje

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici SIDEWAYS-a dužni su putniku ponuditi “paket putnog osiguranja“ koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od rizika otkaza putovanja. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod SIDEWAYS-a, pri čemu SIDEWAYS sudjeluje samo kao posrednik.
Potpisivanjem ovog ugovora smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena osiguranja navedena u prethodnom stavku.

7. Osiguranje od rizika otkaza putovanja

Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego isključivo i samo prilikom prijave za putovanje.
Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima, i to uz obavezni pisani dokaz / potvrdu od nadležnih institucija odnosno liječnika : vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji. Ukoliko putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slučaju u užoj obitelji, SIDEWAYS zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 8. ovog Ugovora. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabavke viza i u slučaju da putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a SIDEWAYS se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom putniku preporučujemo da ih osobno pročita i s njima se detaljno upozna.

8. Otkazivanje putovanja od strane putnika

Ukoliko putnik otkaže uplaćeni aranžman, SIDEWAYS od ukupne cijene aranžmana zadržava (ako u programu nije navedeno drugačije):

 • Europska putovanja, odmori, skijanje
 • • do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kn
 • • 29-22 dana prije polaska 30% cijene aranžmana
 • • 21-15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
 • • 14-8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
 • • 7-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana.
 • Daleka putovanja, tečajevi stranih jezika
 • • do 30 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
 • • 29-15 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
 • • 14-0 dana prije polaska i nakon polaska 100 % cijene aranžmana.
 • Krstarenja
 • • do 46 dana prije polaska 10% cijene aranžmana
 • • 45-31 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
 • • 30-16 dana prije polaska 50% cijene aranžmana
 • • 15-8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
 • • 7-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana.

Navedeni troškovi primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta kao i na sve druge bitne promjene. SIDEWAYS zaračunava samo stvarne troškove zamjene korisnika aranžmana ako putnik - nositelj ugovora otkaže putovanje, a nađe drugog korisnika iste rezervacije koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aranžmana.

9. Otkazivanje putovanja od strane SIDEWAYS ili promjena programa putovanja

Ako SIDEWAYS prije početka putovanja značajnije izmijeni program, smještaj ili cijenu, dužna je bez odgode o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku. Putnik može u roku od 2 radna dana od primitka obavijesti SIDEWAYS-a prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti. U slučaju odbitka prihvaćanja izmjenjenog programa u navedenom roku, SIDEWAYS se obvezuje u roku od 14 radnih dana vratiti putniku uplaćeni dio cijene. U slučaju prihvata, zamjenski aranžman koji mu je SIDEWAYS ponudila smatra se novim ugovorom o putovanju, s tim da se putnik odriče svih potraživanja prema SIDEWAYS s bilo kojeg pravnog osnova koji bi proizlazio iz prvotnog ugovora. Ako SIDEWAYS nakon početka putovanja nije pružila veći dio ugovorenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, SIDEWAYS može na svoj teret, a uz suglasnost putnika izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja te po potrebi obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Uz pismeni pristanak putnika SIDEWAYS može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom, pri čemu se putnik odriče prava na potraživanja od SIDEWAYS za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja u odnosu na prvotno sklopljeni ugovor o putovanju.
Ako SIDEWAYS nije mogla na odgovarajući način izmijeniti program putovanja ili ako putnik iz opravdanih razloga ne prihvati izmjene, SIDEWAYS će mu na svoj trošak omogućiti povratak do mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je putnik s time suglasan, te mu nadoknaditi eventualnu štetu koju je pritom pretrpio. Šteta se isplaćuje u visini dijela cijene neiskorištenog dijela ugovorenog programa, i to na osnovi prigovora putnika. SIDEWAYS će prigovor rješavati na način naveden u točki 10. ovog ugovora. Najveći iznos štete može biti iznos cijene ugovorenog aranžmana.
SIDEWAYS je ovlaštena jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor, bez obveze naknade štete putniku, ako nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja bile opravdan razlog za SIDEWAYS da ne sklopi ugovor. U tom slučaju putnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa u cijelosti odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga i to u roku od 14 dana od dana raskida ugovora.
SIDEWAYS zadržava pravo otkaza putovanja, najkasnije 21 dan prije početka putovanja za putovanja koja traju više od 6 dana, ukoliko je do otkaza došlo zbog premalog broja prijavljenih putnika. Ukoliko se radi o putovanjima u trajanju od 2 do 6 dana, SIDEWAYS takvo putovanje može otkazati 7 dana prije polaska, a ukoliko putovanje traje 2 dana, SIDEWAYS ga može otkazati najkasnije 48 sati prije polaska na put. U svim navedenim slučajevima SIDEWAYS vraća putnicima kompletnu do tada izvršenu uplatu za navedeno putovanje i to u roku od najviše 14 radnih dana ukoliko je putovanje otkazao organizator putovanja za kojeg je SIDEWAYS bila posrednik u prodaji navedenog aranžmana ili ukoliko se za određeno putovanje nije prijavio najmanji broj putnika potreban za realizaciju aranžmana naveden na svakom pojedinačnom programu putovanja ili iz nekog drugog opravdanog razloga. SIDEWAYS zadržava pravo otkaza putovanja, promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje SIDEWAYS ne može utjecati), i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu.
Ukoliko tijekom putovanja nastupe okolnosti koje sprječavaju daljnji nastavak putovanja uslijed izvanrednih okolnosti na koje SIDEWAYS nema utjecaj, SIDEWAYS je dužna putnicima osigurati najviše do 3 noćenja u odgovarajućoj vrsti smještaja koja je u skladu sa Ugovorom o putovanju te glede prijevoza postupati u skladu sa zakonskim aktima EU koji reguliraju tu problematiku.
SIDEWAYS ne preuzima odgovornost za promjene zbog nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na datu situaciju. SIDEWAYS ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura / kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na SIDEWAYS mrežnim stranicama.

10. Rješavanje prigovora

Putnik ima pravo prigovora zbog neispunjene ugovorene usluge. Putnik je dužan uložiti pismeni prigovor SIDEWAYS-u u roku od 15 dana od dana završetka putovanja.
Prigovori uloženi nakon proteka roka od 15 dana neće se uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je obaveza putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu) te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor i da uzrok prigovora nije mogao biti otklonjen na licu mjesta. Svaki putnik prigovor podnosi zasebno. SIDEWAYS neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. SIDEWAYS je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljen (e-mailom, poštom ili osobnom dostavom na koju će biti odgovoreno pismenom pošiljkom s povratnicom na kućnu adresu podnositelja prigovora). SIDEWAYS će rješavati samo one prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje SIDEWAYS-a došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos cijene aranžmana. U slučaju sklapanja ugovora o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovora kod kojeg ime smještajnog objekta PUTNIK saznaje tek po dolasku u destinaciju (akcije kao: last minute, „rulet“,“fortuna“ „no name“, i sl. u kojima se ne zna unaprijed ime i lokacija te vrsta objekta, a što je putnik za povoljne ili snižene cijene potpisom Ugovora prihvatio, PUTNIK prihvaća sve rizike takvog putovanja. Takva putovanja u sebi sadrže neizvjesne činjenice na koje SIDEWAYS ne može utjecati, a putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje, te zbog toga putnik nema pravo prigovora prema SIDEWAYS-u iz navedenih razloga.
Dok SIDEWAYS ne odluči u pisanom obliku i za to predviđenom roku o prigovoru putnika, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije.

Platforma za ORS/h2>

U skladu s uredbom Europske unije, svoj prigovor na online kupnju odnosno rješavanje potrošačkog spora za proizvode i usluge kupljene putem interneta, kupci mogu predati online.Uredba Europske Unije br. 524/2013. o online rješavanju potrošačkih sporova (Online Dispute Resolution platform) primjenjuje se od 9.1.2016. U skladu s člankom 14. stavkom 1. te Uredbe propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS.
Elektronska poveznica (link): Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova .

11. Zdravstveni propisi

Putnik je dužan obavijestiti SIDEWAYS o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police putnog osiguranja ili police za zdravstveno osiguranje.

12. Prtljaga

Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage.
SIDEWAYS ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija, i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispunjava obrazac zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovi ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage u hotelu, putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena. Preporučujemo uplatu police za osiguranje prtljage.

13. Osiguranje za slučaj nesolventnosti organizatora putovanja

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, SIDEWAYS je sa osiguravateljem sklopio Ugovor o osiguranju za slučaj nesolventnosti organizatora putovanja zbog kojeg usluga putovanja izostane, odnosno radi naknade troškova povratka putnika u mjesto polaska. U slučaju nastanka osiguranog slučaja putnik treba na najbrži način kontaktirati osiguravatelja UNIQA osiguranje d.d., Planinska 13 A, Zagreb tel: 01/ 6324 200, email : info@uniqa.hr, broj police jamčevnog osiguranja 45 - 7002702815. Ovaj dokument vrijedi kao Potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja.

14. Osiguranje od odgovornosti za štetu

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, SIDEWAYS ima kod osiguravajućeg društva UNIQA osiguranje d.d., Planinska 13 A, Zagreb tel: 01/ 6324 200, email : info@uniqa.hr sklopljen Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza, po ponudi 11 - 6001374488. Djelatnici SIDEWAYS-a upoznati će putnika sa sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju SIDEWAYS prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman. Putnik potpisom ovog Ugovora o putovanju i općih uvjeta i uputstava za paket-aranžmane potvrđuje da je upoznat sa sadržajem navedenog Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu.

15. Zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju isključivo u interesu realizacije usluga koje je putnik ugovorio sa agencijom. SIDEWAYS se obvezuje da će poštivati privatnost svojih putnika,te da su podaci brižno čuvani i dostupni su samo djelatnicima kojima su oni potrebni za izvršenje ugovorenih obveza. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana i marketinških akcija SIDEWAYS-a ( slanja newslettera, kontakti putem e-maila, slanje kataloških pošiljaka i sl. ), ali se u svakom trenutku ima pravo isključiti iz tih aktivnosti na osobni zahtjev. SIDEWAYS se obvezuje osobne podatke putnika čuvati u bazi podataka, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, odnosno općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

16. Putovanja u organizaciji drugih organizatora putovanja

Za sve aranžmane gdje je SIDEWAYS glavni organizator vrijede ovi Opći uvjeti osim u slučaju gdje je SIDEWAYS posrednik odnosno nije glavni organizator putovanja. Takvi aranžmani će biti posebno označeni i za njih se primjenjuju opći uvjeti odgovornog organizatora te SIDEWAYS ne odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora. Potpisivanjem ugovora PUTNIK u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

17. Informacije

Obavijesti koje putnik dobije na prijavnome mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti i informacije navedene u samom programu putovanja.

18. Završne odredbe

Opći uvjeti i uputstva za paket-aranžmane su sastavni dio ugovora o putovanju kojeg putnik sklapa s SIDEWAYS odnosno ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji SIDEWAYS.
Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Zadru, a primjenjuje se hrvatsko pravo.
Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu: Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10000 Zagreb

 • SIDEWAYS d.o.o. za usluge turističke agencije
 • Ulica Grge Novaka 13, 23000 Zadar
 • OIB :35603675180 ; MB 5125138